Bezpieczeństwo i higiena pracy

Najważniejszymi priorytetami APPLY Poland jest utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, zdrowia i poszanowania środowiska naturalnego.

Nasza wizja  - „People first”

 • Celem APPLY Poland jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy - wolnego od wypadków i obrażeń, szkód na mieniu oraz bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
 • Głęboko wierzymy w to, że każdemu wypadkowi można zapobiec
 • Nasze środowisko pracy charakteryzuje zaangażowanie i poszanowanie innych

Aby osiągnąć zamierzone cele, każdy z nas:

 • Jest odpowiedzialny za swoje własne postępowanie
 • Raportuje nieprawidłowości wokół nas – mamy odwagę informować o nieprawidłowościach i zatrzymywać niepożądane działania
 • Monitoruje – z silnym i pełnym wsparcia zaangażowaniem kierownictwa
 • Minimalizuje nasz wpływ na środowisko
 • Wprowadza standardy BHP w każdej aktywności
 • Współpracuje z klientami i podwykonawcami, aby dalej rozwijać i umacniać naszą kulturę BHP
 • Rozwija naszą organizację, aby realizować ambitne cele BHP
 • Szanuje wysoką kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.