Projekt Talisman AUK (2008-2010)

AUK

Platforma Talisman AUK jest położona ok. 155 km na południowy wschód od Aberdeen. Jest to stała platforma wydobywcza, na której znajdują się urządzenia wiertnicze, produkcyjne oraz moduł mieszkalny. Zakres projektu obejmował instalację nowych urządzeń wiertnicznych oraz urządzeń pomocniczych. Projekt realizowany przez APPLY Sørco i APPLY Poland. Zaangażowane branże: Orurowania, Bezpieczeństwa Technicznego, Mechaniczna, Konstrukcyjna

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.