Pracownia bezpieczeństwa technicznego

Pracownia bezpieczeństwa technicznego koncentruje swoją działalność na redukcji ryzyka awarii przemysłowych przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa projektowanych obiektów i instalacji. Inżynierowie działu bezpieczeństwa technicznego biorą udział w pracach projektowych na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od fazy koncepcji przez projekt wykonawczy, budowę, testy i odbiory techniczne po rozruch.

Przy realizacji projektu technicznego szczególną uwagę poświęca się określeniu poziomu ryzyka, które jest związane z działaniem każdej instalacji technologicznej.

Bogata wiedza i dobra praktyka inżynierska służy do identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i zmniejszenia ich do poziomu akceptowalnego. Sformalizowane techniki oceny zagrożeń i identyfikacji ryzyka są używane do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa zgodnie z istniejącymi przepisami, standardami, wytycznymi i dobrą praktyką inżynierską. Audyty bezpieczeństwa służą jako formalny mechanizm do oceny i weryfikacji spójności projektu technicznego.

Zespół bezpieczeństwa technicznego ma doświadczenie w pracy z następującymi przepisami, standardami i wytycznymi:

 • Polskie przepis, standardy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa technicznego
 • Normy ISO
 • Normy NORSOK
 • Standardy Shell
 • Normy NFPA
 • Standardy API
 • Normy EN
 • Normy IEC
 • Norma IP15
 • Przepisy PTIL

Główne aktywności projektowe działu bezpieczeństwa technicznego:

 • Systemy ochrony p.poż. (wodne, pianowe, gazowe)
 • Bierna ochrona przeciwpożarowa - zabezpieczenia ogniochronne
 • Monitoring gazowo-pożarowy
 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
 • Zasilanie i oświetlenie awaryjne
 • Wytyczne dot. lokalizacji urządeń oraz zabezpieczeń przed wybuchem
 • Wytyczne dot. bezpiecznego środowiska pracy
 • Analiza i wyznaczenie dróg ewakuacyjnych
 • Analizy zagrożeń procesowych (HAZOP)
 • Analiza warstw zabezpieczeń (LOPA)
 • Wyznaczanie SIL
 • Analiza wykonalności (Constructability review)
 • Zarządzanie zmianami projektowymi
 • Dobór sprzętu BHP o p.poż / zamówienia materiałów
 • Analiza i ocena dokumentacji Dostawcy
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Spotkania z Klientem

Narzędzia i oprogramowanie

Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie w pracy z następującym oprogramowaniem:

 • AutoCad - rysunki
 • MicroStation - rysunki
 • Pipenet - obliczenia hydrauliczne wody przeciwpożarowej
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.