Pracownia technologiczna

Nasze usługi projektowe skupiają się głównie na branży ropy naftowej i gazu, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Uczestniczymy w każdej fazie realizacji projektu począwszy od koncepcji do projektu powykonawczego, łącznie z wykonaniem symulacji, obliczeń, specyfikacji i wymiarowania urządzeń oraz aparatury pomiarowej. Nasz dział technologiczny dostarcza wszelką niezbędną dokumentacje projektową do Klienta. Dział technologiczny udziela również wsparcia, przeprowadza modyfikacje, konserwacje, rozwiązuje problemy techniczne, wykonuje testy techniczne, rozruchowe i odbiorowe.

Dział technologiczny posiada doświadczenie projektowe w następujących obszarach przemysłowych:

 • Sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • Instalacje rafineryjne
 • Instalacje petrochemiczne
 • Platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu oraz jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • Wtłaczania gazu i wody do złóż
 • Media pomocnicze
 • Połączenia pomiędzy instalacjami technologicznymi
 • Instalacje produkcji sody
 • Instalacje produkcji kwasu siarkowego
 • Transport ciał stałych

oraz ma doświadczenie w pracy z następującymi normami, standardami, zaleceniami oraz wytycznymi:

 • Standardy i normy bezpieczeństwa technicznego
 • Normy europejskie
 • Normy ISO
 • Dyrektywa PED, SPVD
 • NORSOK oraz standardy Shell
 • Wytyczne OLF
 • Zalecenia API
 • Zalecenia American Bureau of Shipping

Posiadamy bogate doświadczenie projektowe we wszystkich gałęziach przemysłu. Dział technologiczny może zaprojektować między innymi, następujące systemy:

 • Systemy wody chłodzącej
 • Systemy medium grzewczego
 • Systemy pary
 • Systemy sprężonego powietrza
 • Systemy hydrauliki siłowej
 • Systemy oleju smarownego
 • Stacje pomp
 • Parki zbiorników, itp.

Dodatkowo, dział technologiczny ma możliwość współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie.

Główne obszary działalności

Typowymi aktywnościami projektowymi technologów są:

 • Schematy Przepływowe (PFD)
 • Schematy Przepływowe Mediów Pomocniczych (UFD)
 • Bilanse Materiałowo-Cieplne (H&MB)
 • Schematy Technologiczno-Pomiarowe (P&ID)
 • Obliczenia i symulacje
 • Wymiarowanie, specyfikacje i dobór urządzeń
 • Dobór średnic i specyfikacja rurociągów
 • Wymiarowanie, specyfikacja oraz dobór aparatury pomiarowej
 • Koncepcja działania, sterowania, rozruchu i zatrzymania instalacji
 • Uczestnictwo w Studium Zagrożeń i Zdolności Operacyjnej (HAZOP) i Studium Identyfikacji Zagrożeń (HAZID)
 • Ocena dokumentacji firm zewnętrznych
 • Koordynacja i współpraca międzybranżowa
 • Uczestnictwo oraz organizacja spotkań z Klientem

Narzędzia i oprogramowanie

Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie w pracy z następującymi narzędziami i oprogramowaniem:

 • HYSYS – symulacje procesowe
 • Flarenet, Flaresim – symulacja flary, sieci zrzutów
 • Aspen Plus, Pro II, Chemcad – symulacje procesów technologicznych
 • Aspen Zyqad, Frontrunner – integracja dokumentacji projektowej
 • AFT Fathom, AFT Arrow – modelowanie systemu orurowania
 • OLGA – kontrola przepływu w rurociągu
 • Pals2000 – obliczenia hydrauliczne
 • FLUENT – modelowanie przepływu (obliczenia CFD)
 • Mathcad, Matlab – inne obliczenia
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.