Dział bezpieczeństwa technicznego

Główne aktywności projektowe działu bezpieczeństwa technicznego:

 • systemy ochrony p.poż. (wodne, pianowe, gazowe)
 • bierna ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczenia ogniochronne
 • monitoring gazowo-pożarowy
 • klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
 • zasilanie i oświetlenie awaryjne
 • wytyczne dot. lokalizacji urządeń oraz zabezpieczeń przed wybuchem
 • wytyczne dot. bezpiecznego środowiska pracy
 • obliczenia hydrauliczne wody przeciwpożarowej
 • analiza i wyznaczenie dróg ewakuacyjnych
 • przeglądy bezpieczeństwa w tym HAZOP
 • analiza wykonalności (constructability review)
 • dobór sprzętu BHP o p.poż / zamówienia materiałów
 • analiza i weryfikacja dokumentacji Dostawcy
 • koordynacja międzybranżowa

Nasz zespół stosuje następujące narzędzia i oprogramowanie:

 • Pipenet – obliczenia hydrauliczne dla instalacji p.poż.

Projektujemy w oparciu o:

 • normy ISO
 • normy NORSOK
 • normy NFPA
 • standardy API
 • normy EN
 • normy IEC
 • norma EI15
 • przepisy PTIL (Petroleum Safety Authority in Norway)